Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2024

Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 14/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050