Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 01 mặt hàng hóa chất (H2O2) sử dụng cho nồi hấp Plasma của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn trong Qúy III năm 2022 thuộc Dự toán mua sắm 01 mặt hàng hóa chất (H2O2) sử dụng cho nồi hấp Plasma của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn trong Qúy III năm 2022

Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 06 mặt hàng hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2022 thuộc Dự toán mua sắm 06 mặt hàng hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2022

V/v gia hạn thời gian báo giá gói thầu sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống chụp cắt lớp điện toán 16 lát cắt tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng bao bì đựng rác thải sinh hoạt, rác thải y tế phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn