Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 02 mặt hàng hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn từ Qúy I năm 2023 đến hết Qúy II năm 2023

Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm Hóa chất định lượng Ethanol phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết năm 2023

Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn từ Qúy I năm 2023 đến hết Qúy II năm 2023

Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về ban hành danh mục, tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hoá dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm Test thử đường huyết phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn trong tháng 11 năm 2022