Chỉ thị 05/CT-TTg vvề việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triểnứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giagiai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030