Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm Lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp Koko phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn trong Qúy I năm 2023

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn từ Qúy I năm 2023 đến hết Qúy II năm 2023

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm 02 mặt hàng hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn từ Qúy I năm 2023 đến hết Qúy II năm 2023