Giám sát BN và người thăm nuôi

Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, BGĐ yêu cầu NVYT chốt chặn, giám sát tại các cửa ra vào của các khoa lâm sàng phải ghi chép, cập nhật theo dõi bệnh nhân và người đến thăm nuôi tại khoa mình theo đường dẫn https://forms.gle/4NYj5rsoJHHaZgfZ7