V/v chào giá cạnh tranh dịch vụ di dời cây xanh (Bằng lăng, Sứ, Mai, Hoa giấy, cây Sanh), cung ứng chậu và vật liệu phụ để trồng chăm sóc cây xanh Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Lớp tập huấn trực tuyến về Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần tại tuyến y tế cơ sở

Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh hoặc phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc năm 2022 phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng