Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Dinh dưỡng Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Về việc ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Điều dưỡng – Công tác xã hội Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 02 mặt hàng hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn từ Qúy I năm 2023 đến hết Qúy II năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm Board mạch PCB điều khiển chính cho nồi hấp HVE-50 phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm Hóa chất định lượng Ethanol phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết năm 2023

Về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn từ Qúy I năm 2023 đến hết Qúy II năm 2023

Thông báo mời thầu Gói thầu cung ứng sạc mực, mực nước màu và vật tư tin học năm 2023 phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn