Khoa Dược

KHOA DƯỢC

I. Giới thiệu:

        Cùng với sự ra đời và phát triển của bệnh viện. Khoa Dược cũng vừa tròn 25 tuổi. Khoa thực hiện đồng thời nhiều chức năng như hậu cần, kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Ban giám đốc trong quản lý kinh tế y tế.

           Khoa Dược bao gồm các bộ phận chính sau:

           1 Nghiệp vụ dược

           2.Kho và cấp phát

           3.Thống kê dược

           4. Dược lâm sàng, thông tin thuốc

           5.Kiểm soát chất lượng thuốc

II. Chức năng, nhiệm vụ:

– Chức năng:

        Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo của Ban giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Ban giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợplý.

– Nhiệm vụ:

        1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa). 

           2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu. 

           3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

           4.Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.   

           5. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn củat huốc.

           6. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

           7. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; Hướng dẫn thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

           8. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

           9. Tham gia chỉ đạo tuyến.

           10. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

           11. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

           12. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

           13. Thực hiệnnhiệmvụcungứng, theodõi, quảnlý, giámsát, kiểmtra, báocáochoLãnhđạovàSở Y tế.

III. Tổ chức nhân sự:

        Ngày mới thành lập khoa chỉ mới 5 biên chế: 01 dược sĩ trung học,1 kỹ thuật viên, 1 dược tá, 1 công nhân và 1 công nhân kỹ thuật. Qua 20 năm  hoạt động  cùng với sự phát triển của bệnh viện, khoa Dược  ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đến nay đã có 30 nhân viên (22  biên chế và 08 hợp đồng):

     Thạc sĩ :01;DSCKI: 01; Đại học: 04; CĐĐ: 02; Cử nhân: 01; DSTH: 19;

Dược tá: 01;  Dược công: 01.Hiện nay khoa cử đi học CKI: 01; CĐ: 01 và nhiều DSTH tự học lên Cao đẳng và Đạihọc.

Tập thể Khoa Dược

IV. Thành tích đạt được:

      * Nhiều năm liền khoa đạt danh hiệu “ Tập thể lao động xuấ tsắc” được UBND tỉnh tặng Bằng khen; nhiều cá nhân đạt danh hiệu “ Chiến sĩ th iđua “, “ Lao động xuất sắc”, “ Phụ nữ 2 giỏi”, “ Gia đình văn hóa”…

      * Tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện, Hội đồng thuốc và điều trị, hàng năm xây dựng Danh mục thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất .Triển khai kế hoạch đấu thầu vật tư tiêu hao, hóa chất tại đơn vị. Riêng thuốc đấu thầu tập trung tạ iSở Y tế ,theo dõi về chất lượng và độ an toàn của thuốc, vật tư tiêu hao trong quá trình sử dụng.

      * Kết hợp việc đưa thuốc xuống 12 khoa lâm sàng với thu thập thông tin phản hồi về sử dụng thuốc.

* Tham gia NCKH và hướng dẫn thực hành cho sinh viên của trường Đại học Y Dược và các trường Cao đẳng Y tế.

* Thông tin tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân điều trị ngoại trú Bảo hiểm y tế .

* Xây dựng quy trình bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

* Tổ chức bán thuốc gây nghiện cho bệnh nhân ưng thư giai đoạn cuối cho 04 huyện  ( An lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân và Bồng Sơn) theo hướng dẫn của Sở Y tế.

* Thực hiện giám sát sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất các khoa lâm sàng.   

V. Hướng phát triển:

Cơ sở vật chất: Hoàn thiện quy trình bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” của Bộ Y tế.  

Lĩnh vực chuyên môn:   

+ Đẩy mạnh công tác Dược lâm sàng, thông tin thuốc và cảnh giác dược trong bệnh viện phục vụ cho công tác điềut rị.

+Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

+ Quản lý toàn diện các nguồn chương trình, thuốc, vật ư y tế trong Bệnh viện.