Kế hoạch hoạt động của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2021

Quyết định 671/QĐ-SYT Phê duyệt nội dung kế hoạch hoạt động của bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2021

http://bvbs150798.com/wp-content/uploads/2021/03/Copy-of-1-QD_PHE-DUYET-KE-HOACH-HOAT-DONG-NAM-2021-BVDKKV-BONG-SON-03.2021.pdf

Bình luận

Trả lời