Phó giám đốc

THS. DS PHAN CÔNG ĐỊNH PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN
BS CKI NGUYỄN THỊ GIA VY PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN