Về việc mời chào giá dự toán gói thầu thu gom, vận chuyển, lưu trữ và xử lý chất thải nguy hại của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng sạc mực, mực nước màu và vật tư tin học năm 2023 phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Quyết định số 1867/QĐ-SYT ngày 10/5/2023 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm trang thiết bị năm 2023 của kế hoạch sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 2960/QĐ-BV ngày 26/9/2022 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn theo Quyết định số 1229/QĐ-SYT ngày 30/3/2023

V/v gia hạn thời gian đóng báo giá gói thầu cung ứng dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn