Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh có
tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá Dụng cụ y tế