Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Dinh dưỡng Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Về việc ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Điều dưỡng – Công tác xã hội Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh hoặc phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc năm 2022 phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng