Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Dinh dưỡng Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Về việc ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Điều dưỡng – Công tác xã hội Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

V/v mời báo giá nội dung xây dựng khung kiến thức ôn thi, ra đề thi, chấm thi kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng sơn năm 2022

V/v Mời báo giá nội dung xây dựng khung kiến thức ôn thi, chấm thi kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022

Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh hoặc phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc năm 2022 phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng