THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (bác sĩ) Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2024

V/v Công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Dinh dưỡng Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Về việc ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Điều dưỡng – Công tác xã hội Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn