Phòng Kế hoạch tổng hợp – QLCL

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP – QLCL

Phòng Kế hoạch tổng hợp nay là Phòng Kế hoạch tổng hợp – quản lý chất lượng được thành lập ngay sau khi bệnh viện ra đời với 2 cán bộ làm công tác kiêm nhiệm. Qua 25 năm xây dựng  và phát triển, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của bệnh viện, đến nay phòng có 10 nhân viên trong đó có 01 bác sỹ CKI, 01 CN. Quản lý nhà nước; 01 Ks. Công nghệ thông tin, 01 Ks. Kỹ thuật điện tử, truyền thông, 01 CN. Sư phạm tin học, 03 Cao đẳng điều dưỡng, 1 trung cấp điều dưỡng, 1 trung cấp thực hành kỹ thuật và Phòng Kế hoạch tổng hợp trở thành một trong các phòng chức năng quan trọng nhất của bệnh viện, tham mưu và giúp việc cho ban Giám đốc trong nhiều mặt hoạt động chuyên môn như: thực hiện công tác khám chữa bệnh,công tác chỉ đạo tuyến, Nghiên cứu khoa học, quản Lý chất lượng, Đối ngoại và Hợp tác quốc tế. Phòng tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của bệnh viện: ủng hộ đóng góp các quỹ, tham gia các hội thao bệnh viện…. tổ chức thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỷ cho CBVC trong phòng đầy đủ, kịp thời.

MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT

  • Đội ngũ CBVC của phòng KHTH luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, được Ban giám đốc tin tưởng. Phòng luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 100% nhân viên đạt lao động tiên tiến
  • Hàng năm, phòng kiểm tra, hoàn thiện, đưa vào quản lý trên 30.000 bệnh án. Duy trì tốt chế độ lưu trữ hồ sơ bệnh án; đảm bảo phục vụ tốt công tác điều trị, sao chép kịp thời để phục vụ người dân và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
  • -Ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ bệnh án và trong nhiều công tác khác của bệnh viện.
  • Tổng hợp, trình xét duyệt các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao của bệnh viện.
  • Hoàn thành danh mục dịch vụ kỹ thuật và giá thu cho bệnh nhân viện phí, BHYT Tham gia nghiên cứu khoa học, trong các năm gần đây tập thể và cá nhân trong phòng đã tham gia thực hiện 04 đề tài
  • Tham gia xét duyệt các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm các cấp hàng năm ( Trong 25 năm qua đã thực hiện 08 đề tài cấp ngành 146 đề tài cấp cơ sở và 08 sáng kiến)
  • Phòng đã được 3 bằng khen của UBND tỉnh và 6 giấy khen của Sở y tế

* Trong từng giai đoạn, Phòng Kế hoạch tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện. Với bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay, quản lý chất lượng bệnh viện là một yêu cầu cấp bách đặt ra cho các bệnh viện để có thể tồn tại, đứng vững và phát triển. Bên cạnh đó, việc áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến trong công tác khám chữa bệnh cũng đem đến những thách thức mới cho công tác Kế hoạch tổng hợp như quản lý các thử nghiệm lâm sàng, triển khai các kỹ thuật mới…Cán bộ của Phòng Kế hoạch tổng hợp không những phải tăng cường năng lực về công tác quản lý mà cần phải được đào tạo thêm về quản lý chất lượng bệnh viện, các kiến thức về công nghệ tin học… Và trong tương lai, công tác Kế hoạch tổng hợp cần phải được hệ thống một cách bài bản, làm cơ sở đào tạo, giảng dạy cho các cán bộ làm công tác quản lý bệnh viện.