V/v Tham dự giao ban trực tuyến về công tác điều trị bệnh lý hô hấp trẻ em và một số bệnh đang lưu hành khu vực phía Nam (qua phần mềm Zoom)