Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 01 (một) máy chủ phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn

Thông báo mời thầu Gói thầu mua sắm 03 mặt hàng hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết tháng 12 năm 2023