Quyết định về việc Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Chỉ thị 05/CT-TTg vvề việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triểnứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giagiai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Kế hoạch 380/KH-BV Vv Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Kế hoạch số 39/KH-SYT Vv Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia gia đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định trong nghành y tế

Quyết định số 827/QĐ-UBND Vv Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định