V/v Công khai Danh mục 05 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Bình Định

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025,
tầm nhìn đến năm 2030 tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2024
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

V/v Công khai Danh mục 23 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Bình Định