Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm bộ máy vi tính thuộc hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X- Quang KTS phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản cố định của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng sơn (Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Bình Định)

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 01 (một) máy xét nghiệm nước tiểu phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn