Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025,
tầm nhìn đến năm 2030 tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2024
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Bình luận

Trả lời