Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 06 mặt hàng hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2022 thuộc Dự toán mua sắm 06 mặt hàng hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2022

Bình luận

Trả lời