Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 01 mặt hàng hóa chất (H2O2) sử dụng cho nồi hấp Plasma của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn trong Qúy III năm 2022 thuộc Dự toán mua sắm 01 mặt hàng hóa chất (H2O2) sử dụng cho nồi hấp Plasma của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn trong Qúy III năm 2022

Bình luận

Trả lời