Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh hoặc phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc năm 2022 phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng

Bình luận

Trả lời