V/v chào giá dự toán gói thầu thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC các hạng mục: Nhà điện, nước, nhà xử lý, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, nhà để thi thể, nhà tang lễ, rác y tế + rác thải, khoa Dược, nhà máy phát điện, trạm xử lý nước thải của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Bình luận

Trả lời