Phân tích ý kiến bệnh nhân nội trú

Mức 1 là Rất không hài lòng (hoặc: Rất kém)/
Mức 2 là Không hài lòng (hoặc: Kém)/
Mức 3 là Bình thường (hoặc: Trung bình)/
Mức 4 là Hài lòng (hoặc: Tốt)/
Mức 5 là Rất hài lòng (hoặc: Rất tốt)

A. Khả năng tiếp cận

B. Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị

C. Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

D. Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế

E. Kết quả cung cấp dịch vụ

Bình luận

Trả lời