V/v ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở KBCB (bản ban hành)

Về việc đính chính Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”