Phòng Tổ chức hành chính

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH     

          Đồng hành cùng với quá trình hình thành và phát triển Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn một chặn đường 25 năm (1998 – 2023). Phòng HC-TC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của Ban giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; một Lần nữa phòng HC-TC khẳn định vai trò quan trọng đã góp phần xây dựng Bệnh viện ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân các huyện phía Bắc tỉnh Bình Định và công chức, viên chức, người lao động của Bệnh viện.

          Giới thiệu về nhân lực của phòng: có 23 viên chức và người lao động (sau đại học 02; đại học 05; cao đẳng 01; trung cấp 01; lao động phổ thông 14) , gồm 04 bộ phận: Hành chính – Tổ chức, điện nước, bảo vệ, lái xe.

          Trong 25 năm qua phòng đã tham mưu và lập kế hoạch trình BGĐ phê duyệt  thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn của phòng:

  1. Đảm bảo công tác cải cách thủ tục hành chính, thông tin liên lạc trong toàn đơn vị.
  2. Không ngừng phát triển đội ngũ viên chức về số lượng và chất lượng. Đặc biệt là nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân trong tình hình mới hiện nay:

          – 15/7/1998 tổng biên chế toàn Bệnh viện: 107 người; Trình độ đại học, sau đại học: 13 người (01 BSCKI và 12 bác sĩ); còn lại trung cấp, sơ học và cán bộ khác.

          – Đến 01/7/2023: tổng số CC,VC, NLĐ là 458 (trong đó biên chế: 384, hợp đồng 74); Trình độ chuyên môn sau đại học: 40, đại học: 86, cao đẳng, trung học: 202, sơ học: 01, hộ lý, y công và nhân viên khác 65.

Tập thể phòng tổ chức hành chính

3.Công tác phát triển nguồn nhân lực luôn được quan tâm chú trọng, trong 25 năm qua đã đào tạo: CCLLCT-HC:02; TCLLCT-HC:27; BSCKII:05; CKIIQLYT:01; BSCKI: 25; ThSYK: 03; ThSYH: 01; ThS Dược: 01; DSCKI: 01; ThS QLBV: 02; ĐDCKI: 01; BSYHCT: 02; DSĐH: 04; KS điện tử, TTBYT: 03; 69 CNĐD – HS – KTYH và  các chuyên ngành khác…

          – Hiện nay đang đào tạo: 01TS; 01 ThS, 01 BSCKI, 01 BS YHCT; DS CKI: 01; BS ĐH: 01; 19 CN các chuyên ngành; 31 CĐDD, HS; TCLLCT-HC: 03.

– Ngoài ra còn tổ chức tập huấn ngắn ngày, hội thảo các chuyên đề chuyên môn do các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức.

4.Công tác hậu cần: Đảm bảo mua sắm cung ứng kịp thời để phục vụ người bệnh, cải tạo sửa chữa cơ sở hạ tầng.

          – Đảm bảo đủ điện, nước, xe cứu thương, phục vụ bệnh nhân.

5.Công tác an ninh trật tự:

– Trước tình hình chung hiện nay về an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự trong Bệnh viên, nhưng với sự quản lí điều hành của phòng đảm bảo an ninh trật tự và bảo quản tốt tài sản của cơ quan, hạn chế mức thấp nhất mất an ninh, trật tự, trộm cắp tài sản trong Bệnh viện.

6.Thành tích:

          – 03 Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định;

          – 03 giấy khen của Sở Y tế Bình Định ;

          – 03 giấy khen của Công đoàn ngành Y tế Bình Định ;

          – Tập thể lao động xuất sắc năm  SYT tặng giấy khen.

TỔ BẢO VỆ ( Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong toàn Bệnh viện
TỔ LÁI XE (Thực hiện tốt công tác cứu thương, vận chuyển người bệnh)
TỔ ĐIÊN NƯỚC ( Đảm bảo công tác điện nước phục vụ Bệnh viện)