Tổ Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Tầng 2, Khu Khám bệnh, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn – Số 2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn,Bình Định

Điện thoại: 0256.3561270

I.Tổ trưởng
KS.LÊ THANH TÍN

Tập thể phòng Công nghệ thông tin

II. Lịch sử hình thành:
Tổ Công nghệ thông tin trực thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp.
Được thành lập theo:

III. Tổ chức bộ máy, nhân sự
1. Nhân sự
Tổng số nhân viên: 05

Cử nhân tin học: 01

Kỹ sư CNTT: 02

Trung cấp tin học: 02

Trong đó gồm: 04 viên chức và 01 người lao động.

2. Tổ chức bộ máy
Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1191/QĐ-BYT ngày 14/4/2010 của Bộ Y tế, cơ cấu tổ chức phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện có những bộ phận sau:

*Nhóm nghiên cứu
Nghiên cứu, học tập, đề xuất các giải pháp cho các vấn đề ứng dụng CNTT.

*Nhóm triển khai ứng dụng
Có kỹ năng chuyên môn; triển khai hiệu quả các hệ thống CNTT trong tất cả các hoạt động Bệnh viện: KCB, quản lý, điều hành, phục vụ chăm sóc người bệnh, khách hàng.

*Nhóm đào tạo
Có thể đảm bảo nhận nhiệm vụ đào tạo tin học y tế cho viên chức, người lao động Bênh viện, cho tuyến trước và sinh viên.

IV. Chức năng, Nhiệm vụ

1. Chức năng
Tổ Công nghệ thông tin của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

  • Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt;
  • Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức, bộ máy thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;
  • Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị;
  • Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Sở y tế, Bộ y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan;
  • Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của đơn vị;
  • Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị. Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng tại Bệnh viện;
  • Thực hiện việc đánh giá, phân tích định kỳ về hiệu quả các hệ thống phần cứng, phần mềm; đề xuất các giải pháp để cải tiến, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT.
  • Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện.

V. Thành tích và các hoạt động của Phòng: