Thông báo danh sách thí sinh không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn năm 2022