Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm khẩu trang N95-3M phục vụ công tác phòng chống dịch Covid 19 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đến hết Quý II năm 2022